പോസ്റ്റുകള്‍

March, 2016 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു
ഇമേജ്
സംസ്കരികോത്സവം 2016.
ഇമേജ്
ഇമേജ്
മികവു ത്സവം 2016

ജില്ല തല മികവു ത്സവം 2016 ന് സമ്മാനര്‍ഹാരായ സി.എം.സ് എല്‍.പി.എസ് മുഹമ്മ,ഗവ.ഡി.വി.എച്ച്.സ് ചരമംഗലം എന്നിവര്‍ ട്രോഫി കള്‍ ഏറ്റു വാങ്ങുന്നു.എഴുത്ത് കാര്‍ ക്കൊപ്പം ഒരു ദിനം

                                 ശ്രി.ഷാജി മഞ്ജരി കുട്ടികള്‍ ക്കൊപ്പം .