പോസ്റ്റുകള്‍

October, 2013 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു
ഇമേജ്
ഇമേജ്
സേവനവാരം2013-14
ചേർത്തല:കർമനിരതനാകുമ്പോഴാണ് ജീവിതം പൂർണമാകുന്നത്.ത്യാഗവും സഹാനുഭൂതിയും കൊണ്ട് മനുഷ്യ നന്മക്കായി പ്രവർത്തിച്ച ,മഹാത്മാവിന്റെ 144-)0 ജന്മദിനം ചേർത്തല ബി.ആർ.സി സമുചിതമായി ആചരിച്ചു .സന്ദേശം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്ന മഹാത്മാവിനു സേവനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ  ഓർക്കുന്നു.